اگر فروش بیشتری میخواهید، تبدیل به فروشنده چالش ساز شوید!

اگر فروش بیشتری میخواهید، تبدیل به فروشنده چالش ساز شوید!
امروزه فرضیه قدیمی "ارتباط سازان بهتر از همه میفروشند" همواره کارایی ندارد. باید این دیدگاه را کنار گذاشته و دیدگاه جدیدی نسبت به فروش داشته باشیم. بر خالف تصورات رایج، چالش سازها که با ارائه دیدگاه به خریدار او را از گوشه امن بیرون میکشند، نتایجی بهتر از سایر فروشندگان کسب میکنند. در این مقاله ابتدا کمک میکنیم شخصیت فروشندگی خود را بشناسید و سپس توضیح میدهیم چرا مهم است که مشتری را آموزش دهید، پیامتان را برای او اختصاصی کنید و او را به چالش بکشید. این مقاله را بخوانید تا...